Disclaimer

1.Koper is verplicht zelf onderzoek te doen en zichzelf te informeren in te winnen over het product wat hij/zij aanschaft. De producten zijn alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Poederboer.nl erkent geen aansprakelijkheid voor het misbruiken van het product door koper.

2.Koper van producten dient de veiligheidsvoorschriften en instructies van poederboer.nl op te volgen.

3.De informatie die poederboer.nl geeft over producten is alleen bedoeld voor legaal onderzoek en studies. Het gebruik van informatie voor illegale doeleinden is geheel op eigen risico.

4.Koper dient het product niet te gebruiken voor consumptie en/of huishoudelijk gebruik.

5.Koper dient rekening te houden met de gevaren van het product:

 • Het product is schadelijk bij inslikken;
 • Het product veroorzaakt ernstige irritatie aan huid en/of ogen;
 • Het product kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken;
 • Het product kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden;

6.De volgende voorzorgsmaatregelen dienen minimaal in acht te worden genomen:

 • Buiten bereik van kinderen bewaren
 • Alvorens onderzoek het etiket lezen
 • In goed gesloten verpakking bewaren
 • Alvorens te gebruiken speciale aanwijzingen raadplegen
 • Pas gebruiken nadat koper alle veiligheidsvoorschriften heeft gelezen en begrepen heeft
 • Inademing van stof/rook/nevel/damp vermijden
 • Bij contact met ogen onmiddellijk zachtjes afspoelen met water, contactlenzen verwijderen indien mogelijk. Blijven spoelen met water.

7.Voor verdere gevarenaanduiding en/of voorzorgsmaatregelen dient koper de bijsluiter te lezen.